Zakup kompletnej linii do pakowania próżniowego w workach termokurczliwych

Zapytanie ofertowe

1.    Nazwa Beneficjenta: Ubojnia i rozbiór mięsa wołowego – P.P.U.H Henryk Kowalczyk
2.    Przedmiot zamówienia: Zakup kompletnej linii do pakowania próżniowego w workach termokurczliwych lub rozwiązanie równoważne
3.    Warunek udziału w postępowaniu:
      –    podmioty wobec których nie prowadzone jest postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne.
4.    W skład lini powinno wchodzić:
5.    -komorowa maszyna pakująca ( długość zgrzewania od 1400-1500 mm, głębokość 800 mm, wysokość komory min 270-300 mm, pompa próżniowa min 1500 m3/h
       –    tunel do obkurczania,
       –    tunel do osuszania,
6.    Kryteria oceny ofert :
       Cena 100%
7.    Sposób przyznawania punktacji : max 100 pkt.
       Cena najniższa/cena badana *100%
8.    Kryterium udzielania zamówienia: oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów.
9.    Termin realizacji zamówienia: 30 wrzesień 2016
10.  Składanie ofert: oferty należy złożyć do dnia 27.07.2016, godzina 12.00 ( przesłać na adres firmy lub e-mail )Ubojnia i rozbiór mięsa wołowego – P.P.U.H Henryk Kowalczyk, ul. Śląska 95, 42-262 Bargły, e-mail: ppuh.hkowalczyk@wp.pl.
11.  Szczegółowych informacji na temat zamówienia udziela Henryk Kowalczyk- Tel . (34) 327 65 65
12.  Wykluczenia: Zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym z Beneficjentem osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a)    uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b)    posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c)    pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d)    pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
e) pozostawieniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób. 

Załącznik – plik pdf