Wykonanie podczyszczania ścieków w kontenerze o przepustowości do flotatora 10m3/godz.

1. Nazwa Beneficjenta: Ubojnia i rozbiór mięsa wołowego – P.P.U.H Henryk Kowalczyk

2.    Przedmiot zamówienia: Wykonanie podczyszczani ścieków w kontenerze o przepustowości do flotatora do 10 m3 / godz. Wraz z systemem automatyki oraz z wysokiej jakości flotacją ciśnieniową charakteryzująca się skutecznością redukcji parametrów:
–    ChZT -50 %
–    Ekstrakt eterowy 85-95 %
–    Zawiesina – 80-95 %
lub rozwiązanie równoważne
3.    Warunek udziału w postępowaniu:
–    podmioty wobec których nie prowadzone jest postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne.
4.    Pozostałe warunki:
Oferent bierze odpowiedzialność i nadzór nad rozruchem fizykochemicznej podczyszczalni ścieków.
5.    K1yteria oceny ofert :
Cena 80%,
Gwarancja 20%
6.    Sposób przyznawania punktacji : max 100 pkt.

Cena – Cena najniższa/cena badana *80% – max 80 pkt.
Gwarancja max 20 pkt.
12 miesięcy (minimum) – O pkt
24 miesiące – 10 pkt
36 miesięcy (maksimum) – 20 pkt

7.    Kryterium udzielania zamówienia: oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów ( największa liczba punktów).
8.    Termin realizacji zamówienia: 30 listopada 2016
9.    Składanie ofert: ofe1ty należy złożyć do dnia 26.09.2016, godzina 12.00 ( przesłać na adres firmy lub e-mail )Ubojnia i rozbiór mięsa wołowego – P.P.U.H Henryk Kowalczyk, ul. Śląska 95, 42-262 Bargly, e-mail: ppuh.hkowalczyk@wp.pl lub sekretariat@zmkowalczyk.pl
10. Szczegółowych informacji na temat zamówienia udziela Henryk Kowalczyk- Tel . (34) 327 65 65 
11. Wykluczenia: Zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym z Beneficjentem osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiąza6 w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: 

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b)    posiadaniu co najmniej I 0% udziałów lub akcji;
c)    pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d)    pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
e)    pozostawieniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

Załącznik – plik pdf